ระบบ SRS [Survey Report System] Read More

ธุรกิจบริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์เป็นธุรกิจที่ท้าทาย มีปัญหาใหม่ๆให้บริหารจัดการเสมอ งานตรวจสอบอุบัติเหตุในปัจจุบันแข่งขันกันทุกด้าน ทั้งความเร็วในการเดินทาง ความชำนาญ และระดับสูงสุดในการให้บริการ ทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆมีความจำเป็น เพื่อเสริมศักยภาพให้งานมีคุณภาพสูงสุด...

ระบบ SRS Towing Truck Read More

ระบบ SRS Towing Truck เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจรถยก
รองรับการทำงานกับคู่สัญญาบริษัทประกันภัย บริษัทลีซซิ่ง
บริษัทประมูลรถ รวมทั้งผู้ว่าจ้างบุคคลธรรมดา
รองรับการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับงานและคู่สัญญา
มีขั้นตอนการทำงาน ชัดเจน ง่าย สมบูรณ์ทุกขั้นตอน
เก็บข้อมูลงาน เก็บรูป...