ระบบ SRS [Survey Report System]


     ธุรกิจบริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์เป็นธุรกิจที่ท้าทาย มีปัญหาใหม่ๆให้บริหารจัดการเสมอ งานตรวจสอบอุบัติเหตุในปัจจุบันแข่งขันกันทุกด้าน ทั้งความเร็วในการเดินทาง ความชำนาญ และระดับสูงสุดในการให้บริการ ทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆมีความจำเป็น เพื่อเสริมศักยภาพให้งานมีคุณภาพสูงสุด ในขณะที่งานธุรการของธุรกิจนี้ยังเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำ ตรงเวลา ระบบ SRS จึงออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการธุรกิจบริษัทตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ในทุกๆด้าน ทั้งงานตรวจสอบอุบัติเหตุและงานธุรการ เพียงระบบเดียวรองรับการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายรับแจ้ง ฝ่ายตรวจสอบอุบัติเหตุ และฝ่ายธุรการ ไปจนถึงฝ่ายบัญชี ปัจจุบัน ระบบ SRS มีรองรับการทำงานทั้งใน PC และ mobile โดยให้บริการในรูปแบบ SAS [software as a service]