ระบบ SRS Towing Truck


     ระบบ SRS Towing Truck เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจรถยก
รองรับการทำงานกับคู่สัญญาบริษัทประกันภัย บริษัทลีซซิ่ง
บริษัทประมูลรถ รวมทั้งผู้ว่าจ้างบุคคลธรรมดา
รองรับการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับงานและคู่สัญญา
มีขั้นตอนการทำงาน ชัดเจน ง่าย สมบูรณ์ทุกขั้นตอน
เก็บข้อมูลงาน เก็บรูป และเแกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
มีฐานข้อมูลเรื่องการเงิน เช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ การตัดยอดลูกหนี้ ฯลฯ